İçme Suyu Arıtma Tesisi

İçme Suyu Arıtma Tesisi

Tasarımı ve inşaatı PWT Projects Ltd. ve Güriş tarafından yapılan içme suyu arıtma tesisi İzmit şehir merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Barajdan alınan su kendi cazibesiyle yol alarak günlük 500.000 m3’lük, bir başka deyişle bir buçuk milyar içecek kutusunu doldurmaya yetecek kapasiteye sahip arıtma tesisine iletilir.


Online olarak izlenip yönetilen tesis Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen içme suyu standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Arıtma Prosesi
Fiziksel ve kimyasal arıtmayı içeren içme suyu arıtma prosesi şu aşamalardan oluşmaktadır:
•  Havalandırma
•  Durultma
•  Çamur Arıtma
•  Filtreleme
•  Dezenfeksiyon
•  Temiz Su Tankı

Havalandırma

Arıtma prosesinin ilk aşaması havalandırmadır. Kaskat tipi havalandırma kademeleri sayesinde sudaki oksijen içeriği yükseltilir; karbon dioksit, hidrojen sülfit ve diğer kokulu bileşikler uzaklaştırılır; böylelikle tat ve koku kalitesi geliştirilir.Durultma

Bir sonraki aşama olan durultma işlemindeki amaç ise ham suda bulunup suyun rengini de değiştiren biyolojik materyal, bakteri, virüs ve diğer birçok kirliliğin yanı sıra bulanıklığın kimyasallarla arındırılmasıdır.
Ancak gözle görülmeyen birçok kirlilik çökelmez. Bu tür partiküller, çökelecek boyuta ulaşmaları için belli koagülantlar ve yardımcı koagülant kullanılarak koagülasyon ya da flogülasyonla topaklaştırılır ve çökelme yaşanır. Bu aşama durultucu temas tanklarında gerçekleştirilir.

Proses bu aşamadan sonra iki benzer kolda devam eder. Su, her bir kolda altı adet bulunan kimyasal temas tankına alınır. Burada koagülasyon için alüminyum sülfat çözeltisi, flogülasyon için polielektrolit, pH ayarı için ise sülfürik asit dozlanır. Gerektiğinde bu aşamada ön klorlama da yapılabilir.

Su daha sonra her bir proses kolunda 6 adet bulunan ve 4.7 m derinliğe sahip durultuculara alınır. Suyu verimli bir filtrasyona hazırlamak için durultma aşaması, flogların ve askıda katı maddelerin kendi cazibeleriyle çökelterek uzaklaştırılmalarını sağlar. Yeterince ağır olmadığı için çökmeyen “askıda katı maddeler” ise yüzer ve prosesin sonraki aşamalarında sistemden uzaklaştırılır.

Arıtma prosesi her bir kolda üçer tane bulunan ve her biri 864 m2 yüzey alanına sahip yatay dikdörtgen yukarı akışlı çamur battaniyesi tipinde durultucu ile devam eder. Flogülasyon yaşanan su, oluşan çamur battaniyesinin akışkan yüzeyinin üzerine çıkar ve durultulmuş su yüksek seviyedeyken boşalır.

Durultuculardaki flogların çökmesiyle proses çamuru oluşur. Durultucu konilerinde toplanan çamur otomatik ya da manüel olarak çamur arıtma prosesine aktarılır.

Çamur Arıtma
Durultma sırasında oluşan proses çamuru muhteviyatındaki fazla suyun süzülmesi için çamur koyulaştırıcılara alınır. Koyulaştırma performansını arttırmak için koyulaştırıcı girişinde çamura polielektrolit dozlanır. Kalan çamur battaniyesi susuzlaştırma için çamur lagünlerine gönderilmek üzere yeterli seviyeye ulaştığında otomatik ya da manüel olarak koyulaştırıcılardan uzaklaştırılır.

Toplam 26,742 m2 yüzey alanına sahip iki çamur lagünü vardır. İki lagün genellikle yılda bir dönüşümlü olarak kullanılır, böylece lagünlerden bir tanesi dolarken diğer lagünde birikmiş olan çamurun doğal ortamda kuruması sağlanmaktadır. Arıtma prosesinin yan ürünü olan bu çamur toksik değildir ve çevreye zararsızdır. Susuzlaştırılmış çamur yasal gerekliliklere tam uyum gösterilerek depone alanlara transfer edilir.

Filtreleme
Bir sonraki aşama olan filtrelemede (yosun, virüs, bakteri, protozoa, kil, silt, çamur, ve hayvanlar (böcek, solucan, larva) gibi mikroskopik parçacıklar ve diğer patojenik (hastalık yapıcı) organizmalar filtredeki kum ve antrasit arasındaki boşluklarda hapsedilir ve sudan ayrıştırılır.

Bu proses boyunca durultulmuş su 20 hızlı kum filtresinden geçirilir. Her biri 140 m2’lik yüzey alanına sahip filtre havuzlarında kum ve çakılın yanı sıra geri yıkama yapabilmek için 4.200 nozül bulunmaktadır.

Filtre edilmiş su, kendi cazibesiyle her iki proses kolundan akarak, gerektiğinde kireç çözeltisiyle pH ayarının yapılacağı ortak çıkış havuzuna alınır.

Hızlı kum filtresiyle filtre edilen su, filtre çıkışında klorla dozlanır; iki büyük temiz su tankına alınmadan önce klor temas tankına alınır.

Filtre havuzlarının  verimliliğinin korunması için kumun içinde hapsolan parçacıkların periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Bu amaçla, 20 havuzdaki toplam 84.000 nozülden basınçlı hava, su ya da hava ve su birlikte verilerek filtreler geri yıkanır.

Dezenfeksiyon
Dezenfeksiyon, bir başka deyişle klorlama arıtılmış su temini yapılmadan önce arıtma prosesinin son aşamasıdır.

Klorlama, eğer varsa, suda kalan her türlü patojenik organizma, sudan kaynaklanan hastalıklar (tifo, kolera, dizanteri), indikatörlerin (koliform, e-koli) yok edilmesi, etkisiz ya da zararsız hale getirilmesi prosesidir.
Filtre çıkışlarında klor çözeltisi dozlanan su, bir süre klor temas tanklarında bekletilerek dezenfeksiyon prosesi tamamlanmış olur.

Temiz Su Tankı
Dezenfeksiyonun ardından arıtılmış su, toplam 75.000 m3 depolama kapasitesine sahip iki temiz su tankına alınır.

Arıtılmış su daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ISU) tarafından işletilen 41 adet su deposuna dağıtılarak ISU’nun dağıtım şebekesine iletilir.

Hassas işletme, bilimsel planlama ve önleyici bakım sayesinde, 18 Ocak 1999’daki ilk işletme gününden bu yana sistemden kesintisiz su temin edilmesi sağlanmıştır.